Om Boserup

Omtale af skoler, institutioner og initiativer, der iværksættes af mennesker, der arbejder sammen i interessefællesskabet Tvind, sker indimellem ud fra en unuanceret tilgang eller endog "vinkler", hvor medier vælger en beskrivelse af det, de kalder "Tvind".
Ofte sker sådan omtale ud fra ønsket om at videregive "en sensation" og desværre ofte ud fra enkeltepisoder med et enkelt menneske.
Vi kan ikke bidrage med "sensationer", og vi kan ikke omtale enkeltpersoner, men vi kan bidrage med nogle faktiske oplysninger – derfor denne fane med SPØRGSMÅL OG SVAR

Spørgsmålene er:
Hvad er skolerne i Boserup?
Målgruppen – hvilke børn og unge kan man finde her?
Hvordan støttes og undervises børnene/de unge?
Hvilke faciliteter er til rådighed?
Hvem er de ansatte?
Hvor kan jeg finde information om skolens resultater?
Hvordan er ledelsen organiseret?
Hvad er interessefællesskabet Tvind?
Hvad er fordelene ved et sådant interessefællesskab?
Er institutionerne i Boserup selvstændige?
Hvad er Tvinds lærergruppe?
Er de ansatte med i lærergruppen?
Ejer skolen selv sine bygninger?
Hvad er Fælleseje?
Hvordan ledes institutionerne?
Hvem sidder i bestyrelserne?
Hvordan drives institutionerne økonomisk?
Hvordan holdes budgetter og regnskaber?
Hvad sker der ellers på Boserup?
Hvordan finder jeg mere information?


Hvad er Skolerne i Boserup?

På Boserupvej 100, 4000 Roskilde findes Roskilde Friskole med elever fra 6. til 10.kl og STU-tilbud,
Weekendaflastningstilbuddet Ud i det Fri – for børn og unge mellem 8-18 år, Foreningen Boserup Kollegiet for unge anbragt i egen bolig og Botilbuddet Open Future for unge mellem 18-28 år.

Roskilde Friskole har eksisteret siden 1980. Skolen har en driftsoverenskomst med Roskilde kommune, som fører tilsyn med skolens dagbehandlingstilbud, og med at undervisningens niveau lever op til, hvad der almindeligvis kræves af undervisningen i folkeskolen. Gennem årene har hundredvis af børn fra 7 til 18 år nydt godt af og gjort store fremskridt med hensyn til læring og social udvikling i deres tid på skolen.
Roskilde Friskole er en selvejende institution. Bestyrelsen vælges blandt skolekredsens medlemmer og er på valg hvert 2. år. Der er 2 forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Regnskaberne revideres af en registreret revisor, og budgetter og regnskaber forelægges generalforsamlingen og Roskilde Kommunes skoleforvaltning.
Skolens leder er Ole Tarp.
Weekendaflastningstilbuddet Ud i det Fri er en fond, der driver et weekendaflastningstilbud, godkendt af Socialtilsyn Øst efter § 66.1.5 i serviceloven, som også fører tilsynet. Ud i det Fri er startet i 2010, og netop pr. 1.10. 2017 blevet godkendt til 18 børn mellem 8 og 15 år ved indskrivningen og frem til det fyldte 18. år. Ud i det Fri holder lige nu åbent hver anden weekend.
Ud i det Fri afholder derudover sommerlejr en uge hver sommer i samarbejde med Roskilde Friskole.
Lederen af weekendskolen er Lene Colding Sørensen.
Botilbuddet Open Future startede i 2013 som en fond, der driver et godkendt botilbud efter servicelovens § 107. Botilbuddet Open Future arbejder sammen med de unge om at finde ud af, hvilken fremtid de skal gå efter, og støtter dem efterfølgende i at realisere deres planer. De unge har mulighed for at gå på STU (en treårig Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i Boserup. Socialtilsyn Øst fører anmeldte og ikke anmeldte tilsyn, ligesom budgetter og de reviderede regnskaber godkendes af tilsynet.
Lederen af botilbuddet og STU`en er Lisbeth Hauptmann.
Foreningen Boserup Kollegiet
Foreningen er startet i januar 2017. Foreningen Boserup Kollegiets formål er at drive socialpædagogisk virksomhed, herunder udlejning af værelser for unge og voksne. Det kan f.eks. være for unge, der er i efterværn (servicelovens § 76), eller bor på værelse med støtte (servicelovens § 85). Der er mulighed for at gå på STU i Boserup eller få støtte til andre undervisningstilbud.
Lederen af kollegiet er Ole Tarp.
 

Målgruppen - hvilke børn og unge kan man finde her?

Roskilde Friskole modtager børn og unge, der har brug for et anderledes skoletilbud. Det er børn og unge, der af den ene eller anden årsag har haft svært ved at deltage i undervisningen i folkeskolen. Det kan være børn med indlæringsvanskeligheder, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder, der føler sig ene eller isolerer sig. Det kan være børn/unge, hvis vanskeligheder skyldes en diagnose. Alle sammen er det børn og unge, der gerne vil have det, at går dem godt, gerne vil have venner og succes, og som har brug for tæt vejledning og et fællesskab at være i.
Weekendaflastningstilbuddet Ud i det Fri modtager børn mellem 8 og 15 år. Målgruppen er normaltbegavede børn med sociale problemer. Børn som har behov for en regelmæssig aflastning fra deres egen hverdag og rammer. Børn, der har brug for at komme ud af en ensom tilværelse. Børn, der er socialt isolerede grundet dysfunktioner eller empati-forstyrrelser. Børn, som har brug for at foretage sig helt almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre ligestillede børn.
Botilbuddet Open Future er for unge mellem 18 og 28 år. Målgruppen er unge, der kan være psykisk skrøbelige, lider af angst eller depression og derfor har brug for et stabilt socialt miljø. Det kan være unge, der har været udsat for omsorgssvigt i barndommen og unge med diagnoser.
 

Hvordan støttes og undervises børnene/de unge?

Hver enkelt elev, barn eller ung, bliver først og fremmes set på som et menneske med alle de positive kvaliteter, de har. Her starter vores fokus. Sådan ser medarbejderne dem, og sådan skal de lære at se hinanden. Vi starter med det den enkelte er god til og bygger videre herfra. Målet er, at hver elev skal få små og efterhånden større succesoplevelser.
Vores pædagogik er anerkendende og tager udgangspunkt i, hvor den enkelte står. Samtidig arbejder vi på, at den enkelte bliver en del af fællesskabet.
Vi arbejder med integration af børn og unge, der kommer med hver deres til tider meget forskellige problemstillinger. Vi er af den opfattelse, at god integration starter med fællesskab, at et inkluderende miljø, hvor alle deltager med sine evner og kapaciteter, er den bedste træning til en selvstændig deltagelse i et demokratisk samfund.
Med udgangspunkt i en struktureret, forudsigelig og aktiv hverdag, hvor samvær og kammeratskab, kærlighed og krav er nøgleord, udvikler eleverne sig menneskeligt, skolefagligt, socialt og praktisk gennem et mangesidigt program med forskellige fysiske, kulturelle og intellektuelle udfordringer, som resulterer i adskillige succeser og styrker den enkeltes sociale kompetencer, selvværd og selvrespekt.
Oplevelser og indhøstning af erfaringer fra virkelighedens verden væk fra klasselokalet og den traditionelle undervisning fremmer læring og forståelse. Det kan være oplevelser sammen med hestene og Margherita, som er stedet hesteterapeut. Gode oplevelser på en fisketur. Gode oplevelser med at bygge sin egen højtaler på værkstedet. Eller i botilbuddets køkken hvor der laves mad til fællesspisning. Det kan være på en skolerejse i eller uden for Danmark.

 

Hvilke faciliteter er til rådighed?

Stedet Skolerne i Boserup ligger smukt i udkanten af Boserup Skov med udsigt til Kattinge sø og 5 min. vandretur til Roskilde Fjord.
Vi har dyrehold, - hunde, heste, høns og bier. Vi har en æbleplantage, en grønsagshave, boldbaner, en park og et større område med skov.
Ud over gode undervisningsfaciliteter har vi et mekanikerværksted, gartneri, køkken med kantine. Vi har derved skabt mulighederne for at opbygge en pædagogik, hvor der veksles mellem praksis og teori.

 

Hvem er de ansatte?

Vi har et kvalificeret og stabilt personale, der lever op til krav og ansvar.
Personalet på de forskellige institutioner arbejder i teams. De er mennesker med hjertet på rette sted – der brænder for deres opgave med at opnå de bedste resultater for og sammen med de unge. De er omstillingsparate og robuste, - ivrige efter at holde sammen om at finde de rette løsninger for den enkelte elev og den samlede elevgruppe, og i samarbejde med forældre, de anbringende myndigheder og andre fagpersoner i processen.
Personalet er sammensat ud fra, at de enkeltvis og tilsammen har de nødvendige kompetencer og kunnen i forhold til den stilling, de skal udfylde.
Da arbejdet består i at skabe udvikling, at undervise, at skabe et trygt læringsmiljø, at respektere alle de forskellige kvalifikationer og problemstillinger eleverne kommer med, at yde omsorg, at sikre de bedste fysiske rammer, at få tingene til at ske, at afholde aktiviteter, dyrke sport, skabe kultur, skabe sammenhold og tolerance, sikre en god hverdag med det der følger med af alle livets facetter, kræver det en medarbejdergruppe, der repræsenterer det hele.
Du møder altså en medarbejdergruppe, der er meget forskellige i alder, køn, erfaring, stamina med mere.
Fra den uddannede og erfarne lærer og pædagog, kok, pedel, mekaniker, bogholder... til den nyuddannede, eller praktikanten under uddannelse, eller en frivillig workaway, der leverer en del af sin tid som praktisk medhjælper sammen med de unge og som "best buddy" i fritidsaktiviteterne, mod kost og logi en periode.
Hvilket herligt socialt, swingende, aktivt, internationalt miljø at uddanne og udvikle sig i.

 

Hvor kan jeg finde information om skolens resultater?

Der udarbejdes halvårlige statusrapporter for og med den enkelte elev både på skolen og på de enkelte institutioner.
Vi har iværksat en undersøgelse af, hvordan det er gået eleverne fra de sidste 10 år (se nederst på stedets website).
Der føres grundige tilsynsrapporter af de tilsynsførende myndigheder, som er tilgængelige på Tilbudsportalen.dk eller her på websiden.
Desuden gøres resultaterne op for eleverne i undervisningen – med diplomer, og så selvfølgelig karakterer og resultater ved årsprøver/ folkeskolens afgangsprøver og de nationale tests.

 

Hvordan er ledelsen organiseret?

Hver af institutionerne er selvstændige juridiske enheder med egen bestyrelse, egne vedtægter og eget formål, med egne budgetter og reviderede regnskaber, med egen leder og hver sit tilsyn fra de godkendende myndigheder.
Lederne på stedet afholder regelmæssige koordinerende stedledelsesmøder om driften på stedet.

 

Hvad er interessefællesskabet Tvind?

På Skolerne i Boserup er vi glade for, at være en del af samarbejdsformen interessefællesskabet Tvind. Vi videns- og erfaringsdeler med hinanden, så vi alle kan bidrage og høste, dele viden og udvikle på pædagogik, programmer, tilbud og metoder sammen med lignende institutioner og skabe nyt på grundlag af disse erfaringer og drøftelser.
Mange af skolerne, som er en del af interessefællesskabet Tvind, deltager i fælles arrangementer af sportslig og kulturel art, såsom Skolernes "Olympiade"- et sportsstævne på Tvind, Sommerteaterstævne i Juelsminde, hvor alle medvirkende skoler optræder, Efterårskoncert - hvor hver skole optræder med poesi, sang og kunst og Vinterkoncerten, som er et klassisk koncert-arrangement.  Det handler ikke kun om uddannelse men også om dannelse.

 

Hvad er fordelene ved et sådant interessefællesskab?

Ved at være flere institutioner der går sammen, har vi mulighed for at skabe og deltage i større og kvalitetsfyldte sportslige og kulturelle arrangementer. Her har vore elever også lejlighed til at være sammen med mange andre forskellige unge mennesker og deltage i aktiviteter og udfordre deres talenter og sociale færdigheder.
Vi bruger også netværket til videns- og erfaringsdeling med de andre skoler og opholdssteder tilknyttet interessefællesskabet, og de fælles høstede erfaringer giver os mulighed for at identificere nye og mere effektive måder at støtte og uddanne børnene/ de unge.
Vi samarbejder og netværker desuden med bosteder og skoler der ikke er med i interessefællesskabet Tvind.

 

Er institutionerne i Boserup selvstændige?

Institutionerne er selvstændige enheder uden ejer, så der er ikke nogen, der økonomisk profiterer. Alle midler anvendes af institutionerne efter formålet og de godkendte budgetter.
Når der gennemføres fællesaktiviteter med andre institutioner, sker det på sammenskuds-basis, og vores andel af omkostningerne er en del af det budget, der godkendes af bestyrelsen og tilsynet.

 

Hvad er Tvinds Lærergruppe?

Lærergruppen blev formet af en lille gruppe lærere, der i 70'erne lagde alle deres ressourcer sammen for at etablere skoler i Danmark. Lige siden har mennesker fra Lærergruppen taget mange nye initiativer, både på skole- og uddannelsesområdet, inden for energispørgsmål og udviklingshjælp, og aktiviteterne har bredt sig til mange lande. Mennesker fra Lærergruppen arbejder ikke bare med skole og undervisning, men også med sociale opgaver, udviklings- og miljøprojekter og produktion. Lærergruppen er en privat sammenslutning af mennesker. Den har ingen formel struktur, ingen juridisk status ej heller nogen religiøs eller politisk tilknytning.

 

Er de ansatte med i Lærergruppen?

Institutionerne i Boserup er startet af mennesker fra Lærergruppen, men i dag er kun ganske få med i Lærergruppen. Medarbejderne er ansat på sammenlignelige vilkår med andre lignende institutioner.

 

Ejer skolen selv sine bygninger?

Alle stedets institutioner lejer lokalerne af den erhvervsdrivende fond Fælleseje, som især udlejer bygninger til skoler og socialpædagogiske opholdssteder.
Lejekontrakterne, som hver institution har indgået med Fælleseje, er godkendt af de respektive tilsynsmyndigheder.

 

Hvad er Fælleseje?

Fælleseje er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond) med Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.
Fællesejes formål omfatter udlejning af fast ejendom og skibe til undervisning og uddannelse, der søger at fremme den gensidige mellemmenneskelige forståelse lokalt, nationalt og globalt.
Fælleseje kan også støtte andre selskaber og institutioner med tilsvarende formål.
Fælleseje kan endvidere støtte personer, foreninger og institutioner, som arbejderfor alle menneskers ubetingede ligeberettigelse, som f.eks. defineret i FNs menneskerettighedserklæring af 10. december 1948.
Fælleseje kan også støtte industriel forskning, udvikling og produktion inden for landbrug, skovbrug, fremstilling, handel, transport, søfart, service og miljø.
Bestyrelsen i Fælleseje består af 5-7 medlemmer, hvoraf de to, heraf formanden, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen som uafhængige af stifter.
Fællesejes årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor og offentliggøres hvert år på www.cvr.dk efter reglerne for erhvervsdrivende fonde.
Fællesejes hovedvirksomhed er at udleje fast ejendom og skibe til skoler og sociale institutioner mv. i Danmark og England.
Af sit overskud støtter Fælleseje projekter inden for undervisning og uddannelse, sundhed og landbrug.

 

Hvordan ledes institutionerne?

Hver institution er en selvstændig juridisk enhed. Bestyrelserne i de to fonde Weekendskolen og Botilbuddet er selvsupplerende, og det er derfor de enkelte bestyrelser, der vælger/udpeger nye medlemmer til bestyrelsen. Det er klart, at man går efter mennesker med erfaringer og kompetencer indenfor f.eks. socialområdet, undervisning, ledelse, økonomi eller jura og desuden mennesker, der bakker op om fondens formål.
Bestyrelsen for Roskilde Friskole vælges for en 2- årig periode af og blandt skolekredsen på den årlige generalforsamling.

 

Hvem sidder i bestyrelserne?

Roskilde Friskoles bestyrelse består af:
Formand: Carsten Hansen (musiker, tidligere lærer), Søren Andersen (tidligere forælder Roskilde Friskole og økonomisk konsulent for FOA i København), Charlotte Frantzen (Forsikringsmægler), Lene Balleby (forælder til elev på friskolen), Tove Petersen (skoleleder Skydebanegård), Alexander Bennesh (lærer heldagsskolen Lindersvold) og Gunnar Olsen (Chauffør).

Weekendaflastningstilbuddets bestyrelse består af:
Formand: Christian Pedersen (jurist og ungekonsulent), Britt Klerens (tidligere pædagog på weekendaflastningstilbuddet, pensionist), Anja Schiezewich (pædagog Roskilde Friskole), Irina Fedorova (pædagogmedhjælper i børnehave på Nørrebro), Theresa Link (lærer Hellebæk).

Botilbuddet Open Futures bestyrelse består af:
Formand: Jørn Balsen, (leder af Botilbuddet i Lindersvold) Gert Tjoelker (højskolelærer Lindersvold), Alexander Bennesch, (lærer på heldagsskolen Lindersvold), Olivia Pedersen (forælder til STU elev i Boserup) og Susan Henriksen, (afdelingsleder af Botilbuddet i Lindersvold).

Foreningen Boserup Kollegiets bestyrelse består af:
Formand: Tove Petersen (skoleleder Skydebanegård), Lene Colding (Driftsleder Roskilde Friskole og leder af Weekendaflastningen ”Ud i det Fri”) , Mette Bryndum (leder af skolecenteret i Hellebæk) , Michael Riis (lærer på STU Boserup), Lis Mikkelsen (tidligere opholdsstedsleder, pensionist).

 

Hvordan drives institutionerne økonomisk?

Hver institution har et godkendt budget, som ligger til grund for beregningen af prisen for en anbringelse. Indtægterne kommer fra de kommuner, der placerer børn/unge på stedet. Månedspriserne pr. elev varierer fra 11.814 kr. til 42.000 kr. afhængig af tilbud og behov. For hver elev indskrevet er der en kontrakt mellem den anbringende kommune og institutionen.

 

Hvordan holdes budgetter og regnskaber?

Det er lederen i samråd med personalegruppen på hver institution, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer. Ledelsen af hver enkelt institution står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder i forhold til, at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk, økonomisk og på anden vis. Regnskaberne revideres af en ekstern registreret revisor.

 

Hvad sker der ellers på Boserup?

Boserup virker i øvrigt som et kulturelt center. Vi afholder kulturdage og loppemarked med musik-optræden, julemarked for naboer, forældre og venner, pædagogiske dage for sagsbehandlere og andre interesserede. Vi viser årets skuespil for andre institutioner i byen. Derudover samarbejder vi med lokale erhvervsdrivende og handlende om praktikjobs til eleverne. Også det lokale foreningsliv bruger stedet til foredrag, udstillinger eller orienteringsløb, cykelløb mm.

Hver sommer holder vi en sommerlejr for skolens børn og for andre børn der har brug for at komme på sommerlejr. Vi har et samarbejde med Avnstrup flygtningecenter og andre flygtningecentre om at modtage 30 børn hver sommer.

På stedet findes desuden en permanent udstilling + salg af skulpturer af en række kunstnere fra Zimbabwe.
Stedets galleri har i årenes løb stået for udstilling og salg af skulpturer og haft skiftende udstillinger af lokale og internationale kunstnere.

 

Hvordan finder jeg mere information?

Vi svarer med glæde på spørgsmål om de forskellige institutioner.

Kontaktoplysninger findes her
Roskilde Friskole: Ole Tarp. Tlf. 22682865. E-mail:
Weekendaflastningstilbuddet Ud i det Fri: Lene Colding. Tlf. 22682859 E-mail:
Botilbuddet Open Future og STU tilbuddet: Lisbeth Hauptmann. Tlf. 22682890 E-mail:

www.skolerneiboserup.dk

Pjece: Den Lille Efterskole

Download pjese for Den Lille Efterskole i Boserup

Pjece Roskilde Friskole

Pjece: STU I Boserup

stu

Pjece: Botilbuddet

botilbuddet

Årskalender Forår 2018

2018-Foraar-Roskilde-Friskole-small

Film:Skolerne i Boserup